Právní upozornění

Autorské právo.

Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, videosoubory a animační soubory a jejich úpravy podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány pro komerční účely či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné webové stránky. Některé internetové stránky společnosti Daimler Truck AG obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu jejich poskytovatelů.

Produkty a ceny.

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek může dojít ke změnám výrobků a služeb. Konstrukční změny nebo změny formy, odchylky barevného odstínu a změny rozsahu dodávky či služeb ze strany výrobce zůstávají během doby dodávky vyhrazeny, pokud jsou změny nebo odchylky s ohledem na zájmy společnosti Daimler pro zákazníka únosné. Obrázky mohou znázorňovat také příslušenství, příplatkovou výbavu nebo jiné obsahy, které nejsou součástí standardních dodávek nebo služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé stránky mohou obsahovat také typy a služby, které se v některých zemích nenabízejí. Informace o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích platí jen pro Spolkovou republiku Německo. S výhradou jinak znějících ustanovení v prodejních nebo dodacích podmínkách jsou závazné ceny platné ke dni dodání. Pro naše smluvní partnery se ceny rozumí jako nezávazné doporučené ceny. O aktuálním stavu se proto prosím informujte v některé pobočce anebo u některého ze smluvních partnerů.

Obchodní značky.

Kde není uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na internetových stránkách společnosti Daimler zákonem chráněné ochranné známky společnosti Daimler. Toto platí zejména pro názvy modelů i pro všechna loga a emblémy společnosti.

Licenční práva.

Společnost Daimler vám chce nabídnout inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že vás výsledek našich tvůrčích snah potěší stejně jako nás. Přesto vás ale prosíme o pochopení, že společnost Daimler musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv, a že tyto internetové stránky nemohou udělit žádnou licenci na duševním vlastnictví společnosti Daimler.

Upozornění týkající se výhledových prohlášení.

Internetové stránky, zprávy o investičních vztazích, výroční a prozatímní zprávy, výhledy, prezentace, audio a video soubory událostí (v přímém přenosu nebo nahrané) a další dokumenty na této internetové stránce obsahují mimo jiné prohlášení s předpoklady, založená na aktuálních odhadech vedení. Pojmy jako „předvídat“, „předpokládat“, „věřit“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „moci/mohlo by“, „plánovat“, „projektovat“, „mělo by“ a podobné výrazy jsou charakteristické pro výhledová prohlášení. Taková prohlášení podléhají určitým rizikům a nejistotám. Jako několik příkladů můžeme uvést pokles hospodářského růstu v Evropě nebo Severní Americe, změny devizových kurzů, úrokových sazeb a cen surovin, uvedení konkurenčních produktů na trh, větší prodejní pobídky, úspěšnou realizaci nového obchodního modelu pro smart, přerušení dodávek materiálu pro výrobu, k nimž došlo vlivem nedostatku materiálu, stávek zaměstnanců nebo platební neschopnosti dodavatelů, stejně jako pokles cen ojetých vozidel při opětovném prodeji. Pokud se objeví kterékoli z těchto či jiných rizik a nejistot (některé z nich jsou popsány pod nadpisem “Zpráva o rizicích” v aktuální výroční zprávě společnosti Daimler AG a pod nadpisem “Rizikové faktory” v aktuální výroční zprávě společnosti Daimler AG ve formuláři 20-F podaném Komisi USA pro burzu a cenné papíry) anebo pokud se některé předpoklady, o něž se tato prohlášení opírají, ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky výrazně lišit od výsledků uvedených nebo naznačených v takových prohlášeních. Nemáme v úmyslu převzít ani nepřebíráme povinnost aktualizovat jakékoli prohlášení s předpoklady, protože se zakládá výhradně na okolnostech platných v den, kdy bylo vyhotoveno.

Odpovědnost.

Informace a údaje na těchto stránkách jsou poskytovány bez ujištění a záruky, ať už výslovně vyjádřené či implikované. Nepředstavují zejména žádný mlčenlivý příslib či záruku vlastností, obchodovatelnosti, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušení zákonů a patentů.

Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na jiné internetové stránky. Upozorňujeme na to, že nemáme žádný vliv ani na tvorbu či na obsah stránek, na něž odkazujeme. Proto také neneseme odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací, které jsou na takových stránkách uvedeny. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerého obsahu těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky uvedené na našich internetových stránkách a na jejich obsah.

Upozornění podle § 36 zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG)

Společnost Daimler Truck AG se nebude účastnit řízení o řešení spotřebitelského sporu před smírčím orgánem pro spotřebitele ve smyslu německého Zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) a není to ani její povinností.

Informace o řešení sporů on-line.

Komise EU vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů on-line (tzv. ODR platformu). ODR platforma slouží jako kontaktní místo mimosoudního řešení sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplývají z kupních smluv uzavřených on-line. ODR platformu najdete pod tímto odkazem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Identita poskytujících podniků.

Daimler Truck AG

Fasanenweg 10

70771 Leinfelden-Echterdingen