Juridiske opplysninger

Opphavsrett

Med enerett. Alle tekster og bilder, all grafikk, alle lyd-, video- og animasjonsfiler og måten de er arrangert på, er underlagt opphavsrett og annen lovgivning til beskyttelse av immaterielle rettigheter. Disse må ikke kopieres til kommersielle formål eller til videreformidling, eller forandres og brukes på andre nettsteder. Noen internettsider fra Daimler Truck AG inneholder også materiale som er underlagt opphavsretten til dem som har stilt materialet til disposisjon.

Produkter og priser.

Etter redaksjonsslutt for enkelte sider kan det være gjort endringer i produkter og ytelser. Vi tar forbehold om konstruksjons- og designmessige endringer, fargeavvik samt endringer i leverings- og ytelsesomfanget fra produsentens side innenfor leveringstiden, i den grad endringene eller avvikene er akseptable for kunden og Daimlers interesser er ivaretatt. Bildene kan også vise tilbehør og tilleggsutstyr eller annet omfang som ikke hører med til standard leverings- eller ytelsesomfang. Av tekniske årsaker kan fargene avvike noe fra originalfargene. Noen sider kan også inneholde modeller og ytelser som ikke tilbys i alle land. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige bestemmelser og konsekvenser gjelder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold om andre bestemmelser i salgs- eller leveringsbetingelsene gjelder prisene som gjaldt på leveringsdatoen. For våre kontraktspartnere gjelder prisene som veiledende prisanbefalinger. Spør derfor en filial eller en avtalepartner om siste status.

Varemerker.

Hvis ikke annet er angitt, er alle merker som nevnes på nettsidene til Daimler, lovbeskyttede varemerker fra Daimler. Dette gjelder spesielt modellnavn samt alle logoene og emblemene til foretaket.

Lisensrettigheter.

Daimler ønsker å tilby et innovativt og informativt internettprogram. Vi håper derfor at du gleder deg like mye over vår kreative design som vi gjør selv. Men vi ber om forståelse for at Daimler må beskytte sine immaterielle rettigheter, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at internettsidene ikke kan gi lisensrettigheter til Daimlers immaterielle rettigheter.

Informasjon om fremtidsrettede utsagn.

Internettsider, Investor Relations Releases, årsberetninger og statusrapporter, prospekter, presentasjoner, lyd- og videooverføringer av arrangementer (live eller i opptak) og andre dokumenter på denne nettsiden inneholder blant annet fremtidsrettede utsagn om utviklingen videre. Dette bygger på ledelsens vurderinger for øyeblikket. Ord som "foregripe", "anta", "tro", "vurdere", "forvente", "ha til hensikt", "kunne", "planlegge", "projisere", "bør" og lignende begreper er uttrykk for slike fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn underligger en viss risiko og usikkerhet. Noen eksempler på dette er en konjunkturell nedgang i Europa eller Nord-Amerika, endringer i valutakurser, rentesatser og råstoffpriser, innføring av konkurrerende produkter, høyere salgsintensitet, vellykket realisering av den nye forretningsmodellen for smart, leveringsavbrudd i produksjonsmaterialer på grunn av materialflaskehalser, streiker eller leverandørinsolvens samt lavere bruktbilpriser. Dersom en av disse usikkerhetsfaktorene eller andre uforutsette faktorer inntreffer (noen av dem er beskrevet under overskriften "Risikorapport" i den aktuelle årsberetningen fra Daimler samt under overskriften "Risk Factors" i den aktuelle årsberetningen fra Daimler AG i skjema 20-F som er innlevert til U.S. verdipapir-børstilsynsmyndighetene), eller dersom antakelsene som utsagnene bygger på, viser seg å være uriktige, kan de faktiske resultatene avvike vesentlig fra resultatene som er nevnt i disse utsagnene, eller som ligger implisitt i disse utsagnene. Vi har ikke til hensikt, og vi overtar ingen forpliktelse til fortløpende å oppdatere fremtidsrettede utsagn, da de utelukkende bygger på omstendighetene som forelå den dagen de ble offentliggjort.

Erstatningsansvar.

Informasjonen og opplysningene på disse sidene innebærer ingen forsikring eller garanti, verken uttrykkelig eller stilltiende. De innebærer heller ingen stilltiende tilsagn eller garanti når det gjelder egenskaper, omsettelighet, egnethet for bestemte formål eller for at de ikke bryter lover eller patenter.

På våre nettsider finner du også lenker til andre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på utformingen av og innholdet på sidene som det lenkes til. Vi kan derfor heller ikke garantere for at opplysningene som finnes der, er à jour, korrekte og fullstendige, eller for deres kvalitet. På denne bakgrunnen distanserer vi oss herved fra alt innhold på disse sidene. Denne erklæringen gjelder alle lenker til eksterne sider samt deres innhold som finnes på våre internettsider.

Merknad iht. § 36 i den tyske forbrukertvistloven (VSBG)

Daimler Truck AG vil ikke delta i en tvistemekling ved et klageorgan for forbrukertvister i henhold til den tyske forbrukertvistloven (VSBG), og er heller ikke forpliktet til dette.

Informasjon om nettbasert tvisteløsning.

EU-kommisjonen har opprettet en internettplattform for løsning av konflikter, den såkalte ODR-plattformen (online dispute resolution). ODR-plattformen fungerer som behandlingssted for tvistemekling utenfor rettsapparatet og skal behandle kontraktsmessige forpliktelser i forbindelse med netthandel. Du når ODR-plattformen under følgende lenke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Tilbydende foretaks identitet.

Daimler Truck AG

Fasanenweg 10

70771 Leinfelden-Echterdingen