Wskazówki prawne

Prawo autorskie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, fotografie, grafiki, pliki dźwiękowe, filmowe i animacyjne oraz ich połączenia podlegają prawu autorskiemu i innym uregulowaniom prawnym, chroniącym własność intelektualną. Nie mogą być one powielane ani zmieniane w celach handlowych ani w celu udostępnienia, ani publikowane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe firmy Daimler Truck AG zawierają również materiał podlegający prawu autorskiemu tych podmiotów, które ten materiał udostępniły.

Produkty i ceny.

Po zakończeniu prac redakcyjnych nad poszczególnymi stronami, mogą nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. W okresie dostępności prawo do zmian konstrukcji, kształtu, odcienia oraz do zmian zakresu dostawy lub usługi ze strony producenta jest zastrzeżone, jeżeli te zmiany lub odstępstwa są akceptowalne dla klienta i wynikają z uwzględnieniem interesów Daimler. Ilustracje przedstawiać mogą również akcesoria, elementy wyposażenia dodatkowego lub inne komponenty, które nie należą do standardowego zakresu dostawy lub usługi. Odcienie kolorów uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą także zawierać typy i usługi, które nie są oferowane w niektórych krajach. Informacje na temat rozwiązań ustawowych, przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków odnoszą się wyłącznie do Republiki Federalnej Niemiec. Z wyłączeniem szczegółów zawartych w warunkach sprzedaży i dostawy, obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. W przypadku podmiotów objętych umową, podane ceny interpretować należy jako sugerowane. Z tego względu, szczegółowe informacje dostępne są w naszym oddziale lub u naszego partnera handlowego.

Znaki handlowe.

Jeżeli nie zostały sformułowane inne zasady, to wszystkie marki zawarte na stronach internetowych Daimler są chronionymi prawnie znakami towarowymi firmy Daimler; dotyczy to w szczególności nazw modeli oraz wszystkich znaków logo i emblematów przedsiębiorstwa.

Prawa licencyjne.

Firma Daimler pragnie przedstawiać innowacyjną i informacyjną ofertę internetową. Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona kreatywna koncepcja treści spotka się z uznaniem klientów. Mimo wszystko prosimy o zrozumienie konieczności ochrony własności intelektualnej przez firmę Damiler, włącznie z patentami, znakami handlowymi i prawami autorskimi, a niniejsze strony internetowe nie stanowią przyznania jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej firmy Daimler.

Wskazówki dotyczące prognoz.

Strony internetowe, oświadczenia o relacjach inwestorskich, raporty handlowe i tymczasowe, prognozy, prezentacje, transmisje audio i wideo z imprez (na żywo lub zarejestrowane wcześniej) oraz inne dokumenty zawarte na tych stronach internetowych zawierają między innymi prognozy dotyczące przyszłych zdarzeń, bazujące na aktualnych ocenach naszego kierownictwa. Słowa takie jak „antycypowanie‟, „zakładanie‟, „sądzenie‟, „ocenianie‟, „oczekiwanie‟, „zamierzanie‟, „można/ można by‟, „planowanie‟, „rzutowanie‟, „powinno‟ i podobne pojęcia są typowe dla takich prognoz. Prognozy tego rodzaju podlegają pewnym czynnikom ryzyka i niepewności. Niektórymi tego przykładami może być koniunkturalna recesja w Europie lub Ameryce Północnej, zmiany kursu walut, stawki oprocentowania i ceny surowców, wprowadzanie produktów przez konkurentów, większe bodźce dotyczące sprzedaży, skuteczne wprowadzanie nowego modelu handlowego w przypadku pojazdu smart, a także spadek cen pojazdów używanych. Jeżeli wystąpi jeden z tych czynników niepewności lub inne nieprzewidywalne zdarzenia (niektóre z nich opisano w zestawieniu „Raport o czynnikach ryzyka” w aktualnym sprawozdaniu z działalności gospodarczej Daimler oraz w zestawieniu „Risk Factors” w aktualnym sprawozdaniu z działalności gospodarczej Daimler w formularzu 20-F, który przekazano do urzędu nadzoru papierów wartościowych w USA) albo, gdy założenia będące podstawą prognoz okażą się niewłaściwe, to rzeczywiste wyniki mogą różnić się istotnie od wyników zawartych w tych prognozach lub od wyników wyrażonych w sposób pośredni. Nie mamy zamiaru, ani nie zobowiązujemy się do bieżącego aktualizowania prognoz, ponieważ wynikają one wyłącznie z okoliczności występujących w dniu ich opublikowania.

Odpowiedzialność

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią jakiegokolwiek zapewnienia lub gwarancji, ani w sposób dosłowny, ani w domniemany. W szczególności nie stanowią one domniemanego przyrzeczenia lub gwarancji dotyczącej stanu, przydatności w handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia przepisów prawa i patentów.

Na naszych stronach internetowych zawarte są również odnośniki do innych stron internetowych. Pragniemy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na opracowanie i treść tych zewnętrznych stron. Z tego względu nie możemy przejąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, zakres lub jakość udostępnianych tam informacji. W tym kontekście dystansujemy się niniejszym od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do stron zewnętrznych i ich treści.

Informacja zgodnie z § 36 niemieckiej ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG)

W myśl ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG), Daimler Truck AG nie będzie uczestniczył i nie jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie rozwiązywania sporu z udziałem organu rozwiązującego spory konsumenckie.

Informacje o rozstrzyganiu sporów online

Komisja UE stworzyła platformę internetową do regulowania sporów online (tzw. Platforma OS). Platforma OS jest forum służącym do pozasądowego regulowania sporów związanych ze zobowiązaniami kontraktowymi, wynikającymi z umów kupna/sprzedaży zawartych online. Platforma OS dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Oznaczenie składającego ofertę przedsiębiorstwa.

Daimler Truck AG

Fasanenweg 10

70771 Leinfelden-Echterdingen